Valitse sivu

Kärkölän ympäristölautakunta on kokouksessaan 24.1.2024 § 6 päättänyt hyväksyä Kärkölän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Tämä pohjaveden suojelusuunnitelma koskee Kärkölän kunnan alueella olevia pohjavesialueita.

Kärkölän kunnan aikaisempi pohjaveden suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2006. Tämän jälkeen pohjavesialueiden luokittelu ja rajaukset ovat muuttuneet sekä pohjaveden suojelua ohjaava lainsäädäntö on päivittynyt. Kunnan alueella on tapahtunut myös riskitoimintoihin liittyviä muutoksia, esimerkiksi tiestön talvihoitoluokat ovat muuttuneet. Tästä johtuen vuonna 2006 laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma on päivitetty ajantasaiseksi.

Pohjaveden suojelusuunnitelma on luonteeltaan selvitys ja ohje. Sillä ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suojelusuunnitelman tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä pohjavesialueiden pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata pohjaveden määrällinen tila. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että ei tarpeettomasti rajoiteta alueen maankäyttöä. Suojelusuunnitelmaa hyödynnetäänkin usein mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa.

Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueilla olevat kohteet, jotka vaarantavat pohjaveden laatua tai määrää. Jos pohjavesialueilla on pohjaveden laatua ja määrää uhkaavia toimintoja, suojelusuunnitelmassa pyritään määrittämään ne toimenpiteet, joilla pohjaveteen kohdistuvia riskejä voidaan pienentää ja parantaa pohjaveden suojelun tilaa. Lisäksi suojelusuunnitelmassa kuvataan pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet ja ominaispiirteet sekä pohjaveden nykytila.

Suojelusuunnitelmissa tiedot pohjavesialueista pyritään esittämään vähintään sillä tasolla, jota EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja laki vesienhoidon järjestämisestä edellyttävät (1299/2004). Toimenpideohjelma on suojelusuunnitelman tärkein osa ja sen toteuttaminen edellyttää kunnan ja muiden asianomaisten sitoutumista toimenpiteiden suorittamiseen. Toimenpidesuositusten toteutus tapahtuu mm. kaava-, ympäristönsuojelu- ja rakentamismääräyksillä.