Valitse sivu

Katusuunnitelmat

Kadut ja tiet yhdistävät Kärkölän alueet toisiinsa. Ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Kadut, tiet ja muut yleiset alueet ovat osa Kärkölän lähiympäristöä, jota suunnitellaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Hyvän suunnittelun ja yhteistyön avulla luodaan ympäristö, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katusuunnitelmaehdotukset

Kärkölän kunta on aloittanut Lähdeojantien ja Tolkonkujan katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmien myötä nykyiset kadut rakennetaan asemakaavan mukaisiksi. Linkki kuulutukseen.

Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä ajalla 25.10.-8.11.2022

Katusuunnitelmaluonnoksesta on pidetty asukastilaisuus to 9.6.2022 kunnantalolla. Katusuunnitelmaluonnoksesta saatu palaute on hyödynnetty katusuunnitelmaehdotusta tehtäessä.

Suunnitelmaehdotuksessa nykyiset kadut rakentuvat päällystetyksi kaduksi. Tolkonkujan kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojalla. Lähdeojantiellä kadun pintakuivatus hoidetaan reunakivellä ohjaamalla vedet kadun alle rakennettavaan hulevesiviemäriin. Katujen nykyinen valaistus uusitaan ja katualueen reunoille esitetään nurmetusta sekä puuistutuksia. Katujen rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2023.

Päivitetty katusuunnitelmaehdotus on kommentoitavana Otakantaa.fi -sivustolla. Sivustolla voi esittää kommentteja ja kysymyksiä 08.11.2022 asti.

Katusuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma, jonka perusteella katu saa myöhemmin rakennusluvan. Kadun rakentaminen edeltää vielä rakennussuunnitelman laadinta.


Suunnitteluprosessin eteneminen

Yleissuunnittelu liittyy yleis- ja asemakaavoitukseen. Joistain laajemmista hankkeista tehdään tarkennettu yleissuunnitelma ennen seuraavaan suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.

Katusuunnitelma laaditaan kaikista asemakaava-alueen kaduista ja se on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.

Rakennussuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti kaikki rakennustekniset työt, massa- ja määrätiedot sekä kustannusarvio. Pienissä suunnittelukohteissa rakennussuunnitelman tiedot on sisällytetty katusuunnitelmaan.

Katusuunnitelmaluonnos- ja katusuunnitelmaehdotusvaiheissa voit pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon.


1. Suunnittelun aloitus

Katusuunnitelmat perustuvat vahvistettuun asemakaavaan, joka määrittää kadun luonteen ja sijainnin. Kun suunnittelu käynnistyy, kohteesta tehdään rakennettavuus- ja perustamistapaselvitys, tilataan maaperätiedot ja maastomallimittaus sekä tarvittaessa kaivokartoitus. Maastotutkimusten alkamisesta tiedotetaan tontinomistajia tiedotteella.

Kuka tekee ja mitä

Talousarviosta päättää kunnanvaltuusto. 


2. Katusuunnitelmaluonnos

Suunnittelukohteen vaikutuspiirissä olevat tontinomistajat saavat kirjeitse kutsun kuulemistilaisuuteen, jossa katusuunnittelija esittelee suunnitelmaluonnokset. Tilaisuudessa osalliset voivat esittää kadunsuunnitteluun liittyviä toiveita ja kommentteja koskien mm. vesihuoltoa, kuivatusratkaisuja, tontin ajoyhteyksiä, kadun ja tontin korkeustasoa, kadun mittoja, istutuksia, materiaaleja ja liikennejärjestelyjä. Asukastilaisuuden osallistujat listataan ja palaute kootaan.

Kuka tekee ja mitä

Suunnittelijat ja osalliset


3. Katusuunnitelmaehdotus

Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmia tarvittaessa tarkistetaan ja valmistellaan katusuunnitelmaehdotus. Katusuunnitelmassa on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 § mukaan esitettävä katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöönsä ja vaikutukset ympäristökuvaa, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittavat istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Katusuunnitelman nähtäville asettamisen hyväksyy tekninen lautakunta. Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.

Osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta muistutuksia, jotka on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella: Virkatie 1, 16600 Järvelä tai sähköpostitse kirjaamo(a)karkola.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös kunnanviraston asiointipisteeseen.

Ehdotus viimeistellään suunnitelma-asiakirjoiksi. Suunnitelmasta laaditaan teknistä lautakuntaa varten ehdotus katusuunnitelman hyväksymisestä asiakirjoineen.

Kuka tekee ja mitä

Suunnittelijat ja tekninen johtaja


4. Katusuunnitelman hyväksyminen

Katusuunnitelman hyväksymisestä päättää nähtävilläolon jälkeen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan päätöksestä lähetetään pöytäkirjaote asianosaisille (rajautuvat kiinteistöt sekä muistutuksen jättäneet). Pöytäkirjaotteen lisäksi postitetaan suunnitelmaselostus, pienennös suunnitelmasta, käännös päätöksestä sekä valitusosoite hallinto-oikeudelle. Em. suunnitelmien päätöksistä mahdollisesti tehdyt valitukset käsitellään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Kuka tekee ja mitä

Tekninen lautakunta


Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056