Valitse sivu

Aineisto- ja tietopalvelu

Tietopyynnöt Kärkölän kunnan arkiston asiakirjoista

Pyytäessäsi tietoa viranomaisen asiakirjasta tai viranomaisen asiakirjaa sinun tulee yksilöidä tietopyyntö riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Sinun ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttä eikä perustella pyyntöä, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Tietopyynnön on kohdistuttava yksilöityyn viranomaisen asiakirjaan, joka on olemassa. Viranomaisella ei ole velvollisuutta laatia pyynnöstäsi uusia asiakirjoja.

Tietopyyntöinä ei pidetä viranomaiselle osoitettuja selvityspyyntöjä, hallintokanteluita tai kansalaiskirjeitä.

Tiedon antamisesta päättäminen

Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että tietoa pyytäessäsi sinä et voi päättää siitä, kuka tietopyyntösi viranomaisessa käsittelee. Tämä ratkaistaan viranomaisessa työjärjestyksiin perustuvin tehtävänannoin. Tästä syystä sekä omaa, että muiden aikaa säästääksesi, sinun kannattaa osoittaa tietopyyntösi aina kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(a)karkola.fi.

Jos virkamies kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on:

  • ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy;
  • annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi;
  • tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä
  • annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Halutessasi sinun oikeutesi on saada asiassa valituskelpoinen hallintolain (434/2003) tarkoittama perusteltu hallintopäätös, josta voit valittaa toimivaltaiseen hallintotuomioistuimeen. Hallintopäätöksen antaminen tarkoittaa sitä, että asian käsittely sen antaneessa viranomaisessa päättyy.

Mikäli luovutettavaan materiaaliin sisältyy salassa pidettävää tietoa, salassa pidettävät osat joko peitetään tai jos peittäminen ei onnistu, tieto jätetään kokonaan antamatta. Tällöin salassa pidettävien tietojen osalta kunta tarvittaessa tekee hallintopäätöksen, jossa viitataan salassapitoperusteisiin ja kerrotaan yleisellä tasolla, millaisista tiedoista on kyse. Päätökseen liitetään hallintovalitusosoitus.

Kärkölän kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Kuntayhtymä vastaa hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta, joten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa kuntayhtymälle.

Toimitusaika

Julkisuuslain lähtökohtana on, että kunnan on käsiteltävä asiakirjapyyntö välittömästi ja viivytyksettä. Laissa säädetään määräajaksi kaksi viikkoa tavanomaisissa tapauksissa ja kuukausi monimutkaisemmissa tapauksissa. Määräajoista huolimatta kunta ratkaisee tietopyynnöt huolellisesti sekä huolehtii tiedonsaantioikeuksista ja salassa pidettävien tietojen suojasta.

Maksullisuus

Kansliapäällikkö on päätöksellään 13.9.2019 vahvistanut Asiakirjoista perittävät maksut

Yhteystiedot

Kirjaamon palvelupiste, Virkatie 1, Järvelä

Aukioloajat ma-pe klo 9.00 – 15.00
kirjaamo(a)karkola.fi
044 770 2200

Arkistotoimen johtava viranhaltija, asianhallintapäällikkö
jaana.nihtila(a)karkola.fi
044 770 2207

Linkit

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.10.2020 alkaen

Viranhaltijapäätökset – viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan. Sen jälkeen saat haluamasi päätöksen lähettämällä tietopyynnön kirjaamo(a)karkola.fi

Kuulutukset

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Opintie 2, 16600 Järvelä (väliaikaisesti 15.5.2023 alkaen)
Jaana Nihtilä
Asianhallintapäällikkö, arkistotoimen johtava viranhaltija  
044 770 2207

Asiakirjoista perittävät maksut