Valitse sivu

Vireillä olevat kaavat

Kärkölän kunnassa vireillä olevat asema- ja yleiskaavahankkeet.

Louhivaaran asemaakaavan päivitys

Lappilan Louhivaaran asemakaavan päivitystyö on aloitettu. Lappilan Louhivaaran nykyinen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut Kärkölän kunnanvaltuuston hyväksynnän 16.6.2008. Asemakaavan päivitystyön aloittamisesta on päätetty kunnanhallituksessa 19.6.2023 § 29. Kunnanvaltuusto päätti, että puutarha-asumisen konsepti kaavoitetaan Louhivaaran alueelle ja alueella aloitetaan uudelleenkaavoitus.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 17.10.2023 § 100 hankkia Louhivaaran puutarha-asumisen viitesuunnittelun Sitowise Oy:ltä. Viitesuunnitteluun sisältyi maastokäynti, kaksi luonnosvaihtoehtoa ja lopullinen viitesuunnitelma. Viitesuunnitelmassa Louhiniityntien länsipää, Louhivaarantien alue, Louhirinteentien sekä Louhirinteenkujan eteläpuoli pysyy lähestulkoon ennallaan voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Suunnitelmassa Louhirinteentien ja Louhirinteenkujan pohjoispuolelle asettuvalle yhteisöllisen puutarha-asumisen alueelle sijoittuu yhteensä 26 yhteisöllisen asumisen rakennuspaikkaa. Louhiniityntie päättyy Louhiniityntie 6 kohdalle ja jatkuu siitä eteenpäin kevyenliikenteen väylänä kohti itää. Myös Louhirinteentie päättyy Louhirinteenkujan kohdalle ja jatkuu siitä eteenpäin kevyenliikenteen väylänä kohti pohjoista Koulumäentielle. Tekninen lautakunta hyväksyi 21.11.2023 § 116 viitesuunnitelman pohjaksi tulevalle kaavoituksen valmistelulle.

Tekninen lautakunta on päättänyt 27.02.2024 § 21 asettaa Lappilan Louhivaaran puutarha-asumisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle 4.3.2024 – 3.4.2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on eritelty muun muassa Louhivaaran alueella voimassaolevat kaavat ja alueidenkäyttötavoitteet, jo tehdyt ja tarvittavat lisäselvitykset kaavoitukseen, osalliset ja osallistumismahdollisuudet, kaavaprosessi ja tiedottaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle (suunnitelma-asiakirja nähtävillä teknisessä toimistossa osoitteessa Opintie 2), kunnan verkkosivuille ja ilmoituslehteen ajalle 4.3.2024 – 3.4.2024. Nähtävilläoloaikana kaavan osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus suunnitelmasta tekniseen toimistoon (Opintie 2) tai sähköpostitse kirjaamo(a)karkola.fi. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kommentteja Otakantaa.fi- sivustolla nähtävilläoloaikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana ottaen huomioon saadut muistutukset ja kommentit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman Otakantaa.fi hanke sivun löydät tästä.

Valkjärven asuntoalueen asemakaavoitus

Valkinranta nimisen asuntoalueen asemakaavoitus kunnan omistamille maille Järvelän uimarannan läheisyyteen. Hanke on vahvistetun yleiskaavan mukainen. Hanke on jäänyt kesken vuonna 2020. Kunnanhallitus päätti kokouksessa 30.10.2023 § 207 siirtää Valkjärven kaavan valmisteluun varatun investointirahan vuodelta 2024 vuodelle 2025.

Osayleiskaavan päivitystyö

Yleiskaavoitus käynnistyy kunnanvaltuuston päätöksellä, joka on tarkoitus tehdä keväällä 2024. Osayleiskaavan päivitystyö on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoteen 2027 mennessä. Kärkölän kunnan osayleiskaava edellyttää päivittämistä kunnan elinvoiman ja kehittämisen varmistamiseksi. Kärkölän kunnanvaltuusto on 13.12.2004 hyväksynyt voimassa olevan taajamien osayleiskaavan. Taajamat ovat Järvelä, Kirkonkylä, Lappila ja niiden välialueet sekä Marttila. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut 29.01.2008 §135 osayleiskaavasta tehdyt valitukset. Päätöksessä on kumottu pääosa harjualueille sijoittuvista EO/EY alueista, jotka ovat näin ollen edelleen haja-asutusaluetta vailla osayleiskaavan määrittelemää käyttötarkoitusta.

Kärkölän kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 12.02.2024 § 5 käynnistää Kärkölän kunnan osayleiskaavan päivittämisen.

Osayleiskaavassa tarkastellaan väestön asumisen, työpaikkojen ja elinkeinojen, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumista ja niiden keskinäistä suhdetta. Viherrakenteen osalta tarkastellaan seudun pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa.

Tärkeänä osana Kärkölän kunnan osayleiskaavan päivitystyötä on uusiutuvan energian tuotanto. Tekninen toimi on hakenut ja saanut Ympäristöministeriöltä avustusta osayleiskaavan päivityshankkeeseen vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi. Avusta tullaan käyttämään Kärkölän uusiutuvan energiantuotannon alueiden selvitykseen sekä siihen liittyvään osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistämiseen tuuli- ja aurinkovoimaloille varattujen alueiden osoittamiseen osayleiskaavassa. Kärkölän uusiutuvan energiantuotannon alueiden selvityksen kilpailutus on ollut Hilmassa 2.10.-13.11.2023. Selvitys on yksi käynnistyvän kaavanpäivitystyön perusselvityksistä.

Tekninen lautakunnan päätti 13.12.2023 § 128 hankkia Kärkölän uusiutuvan energiatuotannon alueiden selvityksen laatimisen FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Selvityksen laatiminen on aloitettu vuoden 2023 lopussa ja työ on alustavien aikataulujen mukaan valmis vuoden 2024 loppuun mennessä.

Julia Pulkkinen
Kaavoittaja 
044 770 2080
Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056
Matti Skyttä
Kehityspäällikkö 
044 770 2025