Valitse sivu

Vesienhoito ja -suojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on mm. valvoa vesistöjen laatua ja jätevesipäästöjä.

Vesistöt

Kärkölän kunta sijaitsee vedenjakaja-alueella ja järviä on vähän. Kunnan vesistöt kuuluvat Mäntsälänjoen, Porvoonjoen ja Kokemäenjoen vesistöalueisiin.

Tärkeimmät vesistöt ovat kunnan läpi virtaava Teuronjoki, Järvelän taajaman läheisyydessä sijaitseva Valkjärvi ja Hämeenkosken rajalla sijaitseva Oriharonjärvi. Teuronjoki, Valkjärvi ja  Oriharonjärvi kuuluvat Kokemäenjoen vesistön Vanajan reittiin. Vuonna 2011 Vanajan reitin vesistöalueella aloitti Vanajavesikeskus.

Valkjärven rannalla on ainoa kunnan ylläpitämä uimaranta.

Rajoitusasiat

 • Valkjärvi
  Hämeen ympäristökeskus on kieltänyt polttomoottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla ajamisen Valkjärvellä. Kielto ei koske virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista eikä puolustusvoimien toimintaa.  Kielto ei myöskään koske järven hoidon kannalta tarpeellista vesikulkuneuvolla liikkumista.
 • Oriharonjärvi
  Hämeen ympäristökeskus on kieltänyt moottorikäyttöisellä ajoneuvolla jäällä ajon ja moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla ajon Oriharonjärvellä. Kiellot eivät koske virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja vesikulkuneuvolla liikkumista eikä puolustusvoimien toimintaa. Kiellot eivät myöskään koske järven hoidon kannalta tarpeellista liikkumista eikä myöskään latuverkon hoitamista eikä järjestettäviä moottoriurheilutapahtumia, joille on saatu vesiliikennelain 21 §:n tai maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa. Kiellot eivät myöskään koske pienehköllä sähkömoottorilla ajamista.

Pohjavesivarat

Pohjavesi on arvokas luonnonvara. Pohjavesien suojelussa on tavoitteena säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja parantaa ihmisen toiminnan vuoksi huonontuneita pohjavesiesiintymiä. Kärkölässä on runsaat pohjavesivarat harjujaksossa, joka ulottuu kunnan pohjoisosista eteläosiin. Vesijohtoverkostoon johdetaan pohjavettä.

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Ympäristönsuojelulailla ja ns. hajajätevesiasetuksella määrätään siitä, miten asumajätevedet on käsiteltävä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tarkoitetaan alueita, jotka eivät ole vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja siten keskitetyn viemäröinnin piirissä.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn sääntely koskee ennen vuotta 2004 voimassa olleita rakentamisajankohdan vaatimuksia tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä, joiden sijainti määrää, milloin niiden on täytettävä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset.

Vesihuoltolaitoksen viemäröinnin ulkopuolisilla alueilla kunnassa on kolme erilaista aluetta, jotka on määritetty ajallisesti ja paikallisesti.

1) Kärkölän kunnassa ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyvät ankarammat puhdistusvaatimukset tulevat sovellettavaksi:

 • alueilla, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä Oriharonjärven ja Valkjärvien vesistöistä;
 • vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.

Perustasoa ankarampaa puhdistusvaatimustasoa edellyttävät alueet on määritelty kunnanvaltuuston hyväksymissä ympäristönsuojelumääräyksissä, jotka ovat tulleet voimaan 1.2.2018.

Ympäristönsuojelumääräyksiin perustuen talousjätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä perustason puhdistusvaatimusta ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

2) Muilla enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

Vesistöön rajoittuvat 100 metrin vyöhykkeet löytyvät Suomen ympäristökeskuksen sivustolta.

3) Muilla alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus vasta sitten, kun laissa tarkoitettu suurempi remontti tai korjaus- ja muutostyö tehdään.

Puhdistusvaatimukset on määritelty seuraavasti:

 • Perustason puhdistusvaatimus
  Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan talousjätevesistä on poistettava vähintään 80 % orgaanisesta aineesta, 70 % kokonaisfosforista ja 30 % kokonaistypestä. Poistoprosentteja verrataan käsittelemättömän jäteveden laskennalliseen kuormituslukuun.
 • Perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus
  Ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Muuta huomioon otettavaa
Vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella puhdistettuja tai puhdistamattomia talousjätevesiä ei saa imeyttää maahan lukuun ottamatta puhdistettuja harmaita jätevesiä. Harmailla jätevesillä tarkoitetaan talousjätevesiä, jotka eivät sisällä vesikäymäläjätevesiä.

Kiinteistön haltijan on tarvittaessa varmistettava puhdistuslaitteistojen toimintateho puhdistetun jäteveden laatututkimuksin tai muuten hyväksyttävällä tavalla.

Kiinteistön haltijan on säilytettävä tositteet, josta ilmenevät jätevesijärjestelmän tarkastukset, huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä näytteenotot. Tiedot tulee pyydettäessä antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tositteet on säilytettävä kolme vuotta.

Tilanteessa, jossa vesihuoltolaitoksen viemäri on enintään 20 metrin päässä tontin tai rakennuspaikan rajasta ja vesihuoltolaitos puoltaa liittymistä, kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin .

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on lisätietoja jätevesien käsittelystä.