Valitse sivu

Kaavoituspalvelut

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua. Sen avulla ohjataan alueiden käyttö ja rakentamista.  Kaavoituksen tavoitteen on luoda hyvät edellytykset elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Lisäksi ne edistävät kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on kaavoitusta koskevat säännökset, muun muassa alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, kaavojen monipuoliset sisältövaatimukset ja kaavojen laadinnan säännökset.

Kaavoituksella varataan alueita muun muassa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja ulkoilun järjestämistä varten. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Koko maakuntaa koskevasta aluekehittämisestä ja -suunnittelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Kunta laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä olevista kaavoituksen ja maankäytön suunnittelusta. Kunta tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista mm. verkkosivuillaan, paikallislehdessä ja kaavoituskatsauksissa, jotta osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituskatsaukseen on koottu yleistä tietoa kaavan käsittelyvaiheista ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista kaavaprosessin aikana. Jokaisesta kaavahankkeesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan tarkemmin mitkä ovat kyseisen kaavan käsittelyvaiheet ja osallistumisen mahdollisuudet.

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

 1. Aloitusvaihe
  Kaava tulee vireille joko kunnan tai yksityisen tahon aloitteesta. Vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella sekä kaavoituskatsauksessa. Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta.
 2. Luonnosvaihe
  Kaavaa valmistellaan tekemällä selvityksiä, arvioidaan vaikutuksia, laaditaan luonnoksia ja tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuuksia ja muita osallistumismahdollisuuksia. Kaavoittajaan voi olla tarvittaessa yhteydessä. Kaavaluonnos laitetaan nähtäville, jolloin sitä voi kommentoida.
 3. Ehdotusvaihe
  Kaavaluonnoksen ja siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Tarvittaessa pidetään yleisötilaisuus, jossa kaavaehdotusta esitellään. Kaavaehdotus laitetaan nähtäville ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen nähtävilläoloaikana.
 4. Hyväksymisvaihe
  Kaavaehdotusta muokataan tarvittaessa siitä annettujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta. Kaavaehdotus hyväksytään kunnanhallituksessa, jonka jälkeen kaava hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
 5. Voimaantulo
  Kaava saa lainvoiman, jos kaavasta ei valiteta tai mahdollisesti valituskäsittelyn jälkeen. Voimaantulosta kuulutetaan.

Osayleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan toimintojen, kuten asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittaminen sekä näiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaava on lisäksi ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä muussa alueiden käyttöön liittyvässä suunnittelussa. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen osaa. Osayleiskaavaksi kutsutaan kunnan osa-alueelle laadittavaa kaavaa. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta ja sen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Voimassa olevat osayleiskaavat löytyvät Kärkölän kunnan karttapalvelusta.

Vireillä olevat yleiskaavatyöt

Asemakaavat

Asemakaava on yleiskaavaa yksityiskohtaisempi kaavataso, jolla ohjataan rakentamista. Se on suunnitelma alueen rakennetuista ja rakentamattomista alueista. Rakennuksia ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavassa vahvistetaan myös katujen, puistojen, ulkoalueiden ja aukioiden nimet. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan ja kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus päättää vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan hyväksymisestä.

Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella. Maanomistaja voi laadituttaa ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-asemakaavan käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Voimassa olevat asemakaavat löytyvät Kärkölän kunnan karttapalvelusta.

Vireillä olevat asemakaavatyöt

Julia Pulkkinen
Kaavoittaja 
044 770 2080
Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056
Matti Skyttä
Kehityspäällikkö 
044 770 2025

Kaavamuutoshakemus