Valitse sivu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu on yksi osa ympäristönsuojelua ja sen edistämien kuuluu kunnan tehtäviin. Luonnonsuojelulla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja toiminnan turvaamista. Yhtenä edistämiskeinona on luonnonsuojelun kannalta merkittävien alueiden ja kohteiden ja uhanalaisten lajien suojelu- ja hoitotoimet.

Luonnonsuojelualueet ja -muistomerkit

Luonnonsuojelualueet ja – muistomerkit perustetaan luonnonsuojelulain nojalla. Luonnonmuistomerkit ovat yksittäisiä pieniä kohteita ja ne voivat olla esim. jalopuita, poikkeuksellisen isoja tai vanhoja mäntyjä tai kuusia, harvinaisten kasvien pienialaisia esiintymiä, siirtolohkareita, hiidenkirnuja, lähteitä tai luolia. Päätöksen luonnonmuistomerkin rauhoituksesta tekee kunnan ympäristölautakunta.

Kärkölässä on kuusi luonnonmuistomerkkiä ja ne ovat vanhoja tai muuten erikoisia puita.  Järvelän eteläpuolella oleva Sirkkosuo on maanomistajien hakemuksesta rauhoitettu luonnonsuojelualue. Perusteena on ollut suoluonnon suojelu. Luonnonsuojelualueiden perustamisesta päättää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Natura 2000

Luonnonsuojelun kannalta tärkeimmät EU:n säädökset ovat luontodirektiivi ja lintudirektiivi. Luontodirektiivin tavoitteena on turvata, että Euroopan unionin alueen luonto säilyy monimuotoisena ja lintudirektiivin tarkoituksena on suojella kaikkia unionin alueen luonnonvaraisia lintuja. Lintujen lisäksi lintudirektiivi koskee myös niiden munia, pesiä ja elinympäristöjä. Suomella oli entuudestaan hyvä suojelualueiden verkosto sekä valtioneuvoston vahvistamat suunnitelmat tiettyjen luontotyyppien suojelemiseksi. Natura 2000 -alueiden valinta tehtiin suurelta osin näiden suojeluohjelmien ja aiemmin koottujen tietojen perusteella.

Kärkölässä on yksi Natura 2000 -kohde Koivumäki-Luutasuo, joka tosiasiassa muodostuu kahdesta erillisestä alueesta. Aluekokonaisuus sisältää luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä kuten humuspitoisen lammen, keidassuota ja luonnontilaisia tai niiden kaltaista kuusivaltaista metsää. Alueella on lisäksi lintudirektiivin mukaista linnustoa.

Sirkkosuon luonnonsuojelualue kuuluu osana Natura 2000 -kohteeseen samoin kuin itse suon eteläpuolella oleva Koivumäen vanha metsäalue, joka on rauhoitettu asetuksen nojalla. Luutasuo kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja valtaosa suosta on jo valtion omistuksessa.

Kunnan nimikkolaji

Kunnan nimikkolaji on pihtakuusi, jota kasvaa mm. Huovilan puistoon johtavan Lemmenkujan varrella. 

Johanna Sallmén
Ympäristösihteeri 
044 770 2203

Tutustu vieraslajeihin

Havaitse, tunnista, ilmoita ja torju! Vieraslajit.fi-sivustolta löydät kattavasti tieto vieraslajeista sekä niiden tunnistamisesta ja torjumisesta.


Vieraslajien vastaanotto, Salpakierto Oy