Valitse sivu

Riskinarviointi ja riskienhallinta

Kärkölän Veden riskinarviointi on viety WSP-ohjelmaan vuonna 2021, jossa koko vedentuotantoketjun riskit on tarkasteltu.

Terveydensuojeluviranomainen on tehnyt riskinarvioinnin hyväksymisestä päätöksen 19.4.2021 §12.

Riskienarviointia ja sen toimenpidesuunnitelma on päivitetty 7.4.2022 yhteistyössä konsultin, laitosmestarin ja terveydensuojeluinsinööri Jaana Pyykölän kanssa. WSP-ohjelman toimenpideohjelman toimenpiteitä kirjattiin tehdyksi 31.12.2021 mennessä (14 kpl) tai tavoiteaikataulu päivitettiin vuosille 2022–2025 (15 kpl).


Talousvesiasetus 7a §

Riskinarvioinnin hyväksyminen

Terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettua riskinarvioinnin hyväksymistä varten talousvettä toimittavan laitoksen on esitettävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vähintään:

  1. riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;
  2. selvitys, miten vedenottamon suoja-aluemääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on otettu huomioon riskinarvioinnissa;
  3. riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;
  4. luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista;
  5. luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;
  6. seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;
  7. tarvittaessa toimenpideohjelma uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi;
  8. yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Vedenottamon suoja-aluemääräyksistä säädetään vesilain 4 luvun 12 §:n nojalla. Pohjavesialueen suojelusuunnitelmien laatimisesta sekä raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannasta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 10, 10 e, 20 ja 26 §:n nojalla.

Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuun yhteenvetoon ei saa sisällyttää talousvettä toimittavan laitoksen turvallisuutta vaarantavia yksityiskohtaisia tietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta