Valitse sivu

Lukuvuoden 2024–2025 koulutyö alkaa 7.8.2024

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Vuonna 2018 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 9.2.2024 sähköisesti https://peda.net/karkola/ko/ea (Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen). Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) haetaan samalla sähköisellä lomakkeella.

Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan viimeistään 9.2.2024 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta.

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja antavat rehtori, puh. 044 770 2134 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133.

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 9.2.2024 mennessä sivistysjohtajalle. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja, puh. 044 770 2130.

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 13.00-17.00. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 euroa (0-4 tuntia/päivä).

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 9.2.2024 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 16. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa rehtorilta ja toimistosihteeriltä.

Päivähoito

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa (Tee sähköinen hakemus).

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.