Valitse sivu

Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanavan palvelut perustuvat lainsäädäntöön?
Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanava tarjoaa palveluita sekä kansalaisille että yrityksille?
Tiedätkö, että Suomi.fi -verkkokanava tarjoaa käyttäjille runsaasti avointa tietoa julkisista palveluista?

Lähes 20 vuotta kansalaisia ja yrityksiä palvellut Suomi.fi-verkkokanava on valtava tietovaranto, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Verkkopalvelussa tarjotaan tietoja julkisista palveluista, joita tuottavat mm. valtion virastot, laitokset, kunnat, valtionyhtiöt sekä valtion liikelaitokset. Tietovarantoon on viety palvelutietoja lähes 750:ltä palveluja tuottavalta organisaatiolta. Palvelutietovarannon avoimet tiedot ovat kaikkien kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käytettävissä. Palveluiden ohella Suomi.fi tarjoaa tietoa ja opastusta kansalaisten eri elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Suomi.fi-verkkokanavan palvelut perustuvat lainsäädäntöön hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Lainsäädännön tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Lainsäädännön perusteella eri organisaatioilla on joko velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-palveluja. Julkiset palvelut siirtyvät verkkoon ja toimivat yhä enenevässä määrin sähköisinä.

Suomi.fi-palvelun käytön keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisuus, jotta kuka tahansa voi syrjimättömästi käyttää palveluja ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mutta palveluja tarjoavat organisaatiot vastaavat kukin itse omien palvelujensa ja asiointikanaviensa kieliversioista. Joistakin tietosisällöistä julkaistaan viittomakieliset versiot.

Suomi.fi yhdistää tiedon, palvelut ja asiointikanavat. Tietosisällön haun yhteydessä palvelu tuo esiin siihen liittyvät palvelut ja asiointikanavat, ja palveluhaun yhteydessä siihen liittyvää lisätietoa. Osa tiedoista ja palveluista on kaikille avointa, ja osa vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksin.

Kansalainen voi asioida julkisen hallinnon toimijoiden palvelussa tunnistautuneena yhdellä kirjautumisella. Omia tietoja voi tarkistaa eri viranomaisten rekistereistä. Palvelun avulla voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti tai valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan.

Yrityksen tarvitsemat palvelut löytyvät keskitetysti Suomi.fi yritykselle -osiosta. Palvelu tarjoaa tietoa yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, yritystoiminnan eri vaiheista sekä kasvuun ja kehittämiseen liittyvistä seikoista.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista velvoittaa myös kuntia kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Kaikki palveluja verkkokanavalle tuottavat organisaatiot ovat velvollisia tekemään palvelujen asiakaslähtöisen kuvailutyön ja tietojen ajantasaisen ylläpidon itse. Palvelut kuvataan yhteisen tietomallin mukaisesti.

Kärkölän kunnan palvelut on nyt viety ja päivitetty tietovarantoon. Kuntalaisille ja kunnan alueella toimiville yrityksille tarjotaan helpot ja suorat kanavat palvelun äärelle. Suomi.fi-verkossa esitellään Kärkölän kunnasta 45 palvelua ja 156 palveluihin liittyvää asiointikanavaa. Asiointikanavia ovat puhelin- ja verkkoasiointipalvelut, fyysiset palvelupaikat, verkosta ladattavat tai verkossa täytettävät lomakkeet sekä lisätietoja tarjoavat verkkosivulinkit. Kunnan palveluita voi tarkastella kirjautumatta.

Suomi.fi-palvelun tuottaa ja sitä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. 

Lähteet: www.suomi.fi Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)

Tämä oli viimeinen artikkeli Tiedätkö tämän -artikkelisarjassa. Suomi.fi-palvelua käsittelevän artikkelin kirjoitti Kärkölän kunnassa työskentelevä projektisuunnittelija Anne Verras.

Tiedätkö tämän -artikkelisarja teki tutuksi kunta-alan päätöksentekoa, sähköistä päätöksentekoa ja sähköistä kokoustamista lakien näkökulmasta käytännön toteutukseen. Kymmenen artikkelin sarjassa tutustuttiin kunnalliseen päätöksentekoon ja kokoustamiseen sekä tarkasteltiin päätöksentekoa sähköisessä toimintaympäristössä, pohdittiin sähköisen päätöksenteon hyötyjä ja mahdollisuuksia niin kuntalaisille, luottamushenkilöille kuin kuntaorganisaatiollekin sekä tutustuttiin sähköisen hallinnon hyviin käytäntöihin. Kirjoittaja Lilli Peltonen työskentelee hankepäällikkönä Kärkölän ja Iitin kuntien sekä Orimattilan kaupungin yhteishankkeessa “Päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelmassa”. Valmennusohjelmasta voit lukea lisää hankesivuilta.

Kaikki sarjassa julkaistut artikkelit ovat luettavissa Kuntablogissa Kärkölän kunnan verkkosivuilla.