Valitse sivu

vastaa kyselyyn 8.4. mennessä

puöräilijäKärkölän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki valmistelevat Etelä-Päijät-Hämettä ja kaikkia liikkumismuotoja koskevaa turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Sidosryhminä mukana työssä ovat Liikenneturva ja poliisi. Suunnitelman laatiminen on käynnistynyt alkuvuonna, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Turvallinen ja viisas liikkuminen on vastuullista liikkumista, joka luo hyvinvointia. Turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen sekä viisaat liikkumisvalinnat, kuten kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja kimppakyydit, ovat hyväksi niin yksilölle kuin ympäristölle. Nyt laadittavan suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää liikkumista seudulla.

Työssä kartoitetaan kuntien liikenneturvallisuustilanne ja suunnitellaan liikenneturvallisuutta edistävää toimintaa kuntien eri hallintokunnille ja muille yhteistyötahoille. Liikennekasvatuksen ja viestinnän tehtävät korostuvat suunnitelmassa, mutta myös liikenneympäristön ongelmia tarkastellaan.

Turvallisen ja viisaan liikkumisen edistäminen perustuu järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen työhön. Valintoihin vaikuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että kunnan eri hallinnonalat ja sidosryhmät työskentelevät yhdessä. Liikennekasvatustyön tueksi laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja ja suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneympäristön vaaranpaikkoja ja kehittämiskohteita. Liikenneympäristöön kohdistuvia parantamistarpeita ja -toimia kootaan tulevien vuosien toimenpideohjelmaan.

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä lähtötieto laadittavalle suunnitelmalle ja niitä kerätään suunnittelualueen asukkaille, työntekijöille ja muille liikkujille kohdistetulla liikenneturvallisuuskyselyllä. Kyselyllä selvitetään ihmisten näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kysely on avoinna 8.4.2018 asti. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.  Kysely löytyy myös Facebookista.

Lisätietoja turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmasta ja oman kunnan liikenneturvallisuustyöstä:

Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, herkko.jokela(a)ely-keskus.fi

Kärkölän kunta, Pertti Sallila, pertti.sallila(a)karkola.fi

Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, terhi.svenns(a)ramboll.fi