Valitse sivu

"allekirjoitus"Sosiaali- ja terveystoimi

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tuottamisvastuu on luovutettu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle (PHHYKY). PHHYKY on toiminut itsenäisesti Valtioneuvoston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia noudattaen. PHHYKY on ennakoivasti nostanut valmiutta hoitaa laajeneva epidemia vaativissa olosuhteissa. Perusterveydenhuollon resursseja on siirretty muihin tehtäviin. Epidemian laajentumisen ehkäisynä tehdyt toimet vaativat asiointipalvelun laajentamista ikä-ihmisille. Päijät-Hämeen kuntajohtajat tapaavat päivittäin etäpalaverissa Lahden kaupunginjohtajan johdolla.

Sivistystoimi

Varhaiskasvatuksen asiakkaita on suositeltu jäämään kotiin mahdollisuuksien mukaan. Asiakasmäärä on vähentynyt noin 70 %. Päivähoito ja esikoulu on tarjottu kaikille palvelua tarvitseville. Koulussa 1-3 luokkien lähiopetus on järjestetty sitä tarvitseville. Kaikki vanhemmat on soitettu läpi ja oppilaita lähiopetuksessa on ollut noin 20. Luokat 4-9 ovat siirtyneet kokonaisuudessaan etäopetukseen.

Kirjastopalvelut on suljettu.

Liikuntapalvelut ja sisäliikuntapaikat on suljettu. Liikuntapalveluissa on pyritty välittämään liikunnanohjausta sähköisin välinein.

Nuokku on suljettu, mutta nuorisotoimi pyrkii muilla keinoilla tavoittamaan mahdollisesti avuntarpeessa olevia nuoria.

Kansalaisopiston toiminta on keskeytetty.

Tekninen toimi

Kunnan tilojen siivousta on tehostettu mahdollisuuksien mukaan. Ruokailu on järjestetty varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa oleville. Kouluruoan jakelua muille ei ole järjestetty, mutta tarpeen vaatiessa järjestetään. Rakennuslupien käsittely jatkuu normaalisti. Katselmukset on keskeytetty toistaiseksi. Rakennuskannan tarkastusten maastotyöt on keskeytetty toistaiseksi. Kulkua tiloissa on rajoitettu.

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi jatkuu normaalisti.

Keskushallinto

Kunnan valmiusjohtoryhmä on perustettu 18.3.2020 kokoonpanolla pormestari, kansliapäällikkö, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri, elinvoimasuunnittelija, viestintäkoordinaattori ja hallintosuunnittelija. Valmiusjohtoryhmä kokoontuu päivittäin etäpalaveriin. Palavereissa käsitellään tilannekuva, toimenpiteiden tilanne ja sovitaan jatkotoimista.

Henkilöstön osalta yksilöllistä järjestelyä on tehty poikkeustilanteen kehittymisen ja palvelutarpeen muutosten myötä. Etätyöhön on määrätty ne, joille se on työtehtävän luonteen mukaan mahdollista. Työtehtävien hoitoa muuttuneessa tilanteessa on pyritty kehittämään toimintatapojen muutoksella esimerkiksi digitaaliseksi tai uusilla työtehtävillä. Myös lomien ja kertymävapaiden käyttämistä on sovellettu. YT-neuvottelut muiden toimien osalta aloitetaan viikolla 14/2020.

Kunnantalo on suljettu yleisöltä. Kuntalaisia on kehotettu olemaan yhteydessä sähköisin välinein.

Kunnan päätöksenteon tulee jatkua poikkeusolosuhteista huolimatta, toimielimien kokoontumiset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan etäkokouksina.

Elinvoimayksikkö on järjestänyt asiointipalvelua ikäihmisille. Toiminnalla on pyritty helpottamaan ikäihmisten selviytymistä eristetyissä olosuhteissa. Kaupankäyntipalvelun piirissä on noin 40 henkeä.

Seurakunnan ja PHHYKYn kanssa yhteistyössä pyritään saavuttamaan kaikki yli 70-vuotiaat kuntalaiset.

Tiedotustoimintaa on tehostettu ja erityisesti pyritty välittämään eri viranomaisten tiedotteita kuntalaisten käyttöön.

Uusien internet-sivujen käyttöönottoa on lykätty. Nykyisille sivuille on luotu erillinen sivusto poikkeustilanteen osalta.

Kunnan intranetsivut on otettu käyttöön ja henkilöstötiedottaminen siirtyy tähän kanavaan.

Markku Koskinen