Valitse sivu

Ironman Finland Oy / Juuso Kutvonen on hakenut lupaa Suomen valtion hallinnoiman maantien tilapäiseen sulkemiseen lauantaina 2.7.2022 järjestettävän Ironman 70.3 Finland Lahti triathlon -tapahtuman järjestämiseksi. Kilpailu alkaa klo 15.00.

Tapahtuman vaikutus alueelle on merkittävä̈, sillä 1800 osallistujaa tuovat mukanaan noin 3 huoltajaa ja viipyvät tapahtumapaikkakunnalla 2–3 vuorokautta. Vuoden 2021 osallistujista yli 40 % tulee ulkomailta. Tapahtuman myötä̈ alueelle tulee tuhansia majoitusvuorokausia ja osallistujien alueelle jättämä̈ taloudellinen hyöty on merkittävä̈. Lahden kaupunki on solminut tapahtuman järjestäjän kanssa 3-vuotisen sopimuksen (2021–2023), jonka mukaan kaupunki hakee yhdessä järjestäjän kanssa lausuntoa/lupia ELY-keskukselta ja poliisilta.

Tapahtuma toteutetaan jo neljättä kertaa samalla reitillä̈ ja sulun vaikutukset on jo paremmin tiedossa alueen asukkailla. Tiedottamisessa jatketaan aikaisemmin hyviksi havaituilla menetelmillä. Reitin ollessa suljettuna liikenteeltä, turvataan kuitenkin kaikissa olosuhteissa hälytysajoneuvojen pääsy reitille. Reittiä ja liikennejärjestelyjä on suunniteltu yhteistyössä alueen kuntien ja eri viranomaisten kanssa.

Tieliikennelain (729/2018) 187 §:n mukaan ELY-keskus voi päättää maantien tilapäisestä sulkemisesta.

Kyseessä olevan maantien sulkemista koskevan päätöksen perusteena on hakemuksen lisäksi ollut Hämeen poliisilaitoksen antama lausunto, joka hakijan tulee ottaa huomioon ja tarpeen niin vaatiessa ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Lisäksi Lahden hoitourakoitsijan kommentit kantatien 54 osalta, tulee ottaa huomioon ja siten parantaa liikenteen ohjausta ja/tai viitoitusta edellisvuoteen nähden.

Maantien sulkemisesta ei ole odotettavissa kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle, ja sulkeminen on perusteltua yleisön ja kilpailun turvallisuuden kannalta.

Päätös maantien sulkemisesta koskee tiealuetta. Maantien tiealue määritellään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 5 §:ssä. Suljetut tieosuudet ovat erityisalueita, joiden erityinen käyttö syrjäyttää jokamiehen kulkuoikeuden.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 122 §:n perusteella tämä päätös voidaan panna täytäntöön ilman lain voimaa, koska muussa laissa niin säädetään. Tieliikennelain 193 §:n perusteella päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.