Valitse sivu

Hyvinvoinnin edistäminen

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueiden järjestettäviksi, mutta ensisijainen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyi edelleen kunnilla siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää määrittää lainsäädäntö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa, laissa hyvinvointialueesta, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä lukuisissa erillislaeissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä tehdään kaikilla kunnan toimialoilla. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat hyvinvointialueen ohella, kuntalaiset, yhdistykset ja järjestöt, yritykset, kolmas sektori sekä useat muut eri toimijat. Työn tavoitteena on muun muassa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden lisääminen, toimintakyvyn tukeminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Kunnan tulee seurata asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, joiden pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia tavoitteita. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Sen lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain vuosiraporteissa sekä osana muuta kuntasuunnittelua. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 29.6.2021/612 § 6).

Kärkölän hallintosäännössä on määritelty, että kunnanhallitus toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavana viranomaisena. Kunnanhallitus on perustanut hyvinvointityöryhmän, joka valmistelee ja raportoi asiat kunnanhallitukselle. Hyvinvointityöryhmään kuuluu pormestari, kansliapäällikkö, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri, Kärkölän kunnan hyvinvointikoordinaattori sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattori. Kunnanhallitus velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä johtaa ja kehittää sivistysjohtaja. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on koordinoida ja huolehtia kunnan eri toimialojen ja alueen muiden toimijoiden kuten järjestöjen yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Tällä oikeutuksella tarkastuslautakunta voi ottaa aktiivisesti kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan ja kunnan asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunnassa.

Petri Käkönen
Sivistysjohtaja  
044 770 2130
Sanna Nevalainen
Hyvinvointikoordinaattori 
044 770 2173

Sosiaali- ja terveyspalvelut