Valitse sivu

Ehkäisevä työ

Ehkäisevää työtä Päijät-Hämeessä tehdään niin sanotusti neljällä tuulella: pelihaittojen, lähisuhdeväkivallan, päihteidenkäytön sekä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Maakunnallisesti työtä koordinoivat erikseen nimetyt työryhmät. Tämän lisäksi jokaisessa kunnassa on omat toimielimensä. Ehkäisevää työtä on Päijät-Hämeessä kehitetty ja edistetty systemaattisesti vuodesta 2010 alkaen. Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä pelihaittojen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön seudullisesta koordinaatiosta vastaa sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Ehkäisevä työ sisältää laajasti erilaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä niille on, että ne ehkäisevät ongelmien syntymistä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Sen lähtökohtana on yleinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, myös riskien varhainen tunnistaminen, tuki ja hoitoonohjaus yhteisesti sovitusti. Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaan järjestöille on annettu kunnan työtä tukeva rooli. Järjestöillä, yhdistyksillä, seuroilla ja kolmannella sektorilla on vankkaa ehkäisevän työn osaamista, josta kuntalaiset hyötyvät.

Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaation tavoitteena on sekä seudullisesti että alueellisesti

 • Kehittää, rakentaa, edistää ja tukea ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön, pelihaittojen ehkäisyn sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatiota ja verkostoyhteistyötä.
 • Välittää ajankohtaista tietoa ja osaamista toimijoiden käyttöön.
 • Edistää ehkäisevän työn tunnettuuden ja osaamisen lisääntymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa periaatteella ”ehkäisevä työ kuuluu kaikille”.
 • Mahdollistaa laajan yhteistoiminta-alueen laajuisen verkostoyhteistyön ja rakenteen toiminnan jatkuminen ja kehittyminen.

Seutukoordinaattori

 • Toimii seutukoordinaatioryhmien puheenjohtajana ja vastaa seudullisen ehkäisevän työn ja yhteistyön toteutumisesta.
 • Tekee tiivistä yhteistyötä aluekoordinaattoreiden kanssa ja osallistuu alueverkostotyön kehittämiseen.
 • Etsii ja rakentaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä sekä tekee sitä eri verkostoissa ja toimijoiden kanssa edistäen ehkäisevän työn näkökulmaa ja tekemistä osana kunkin toimijan perustyötä.
 • Seuraa alan ja aihepiirin keskustelua sekä välittää tuoreinta tietoa alueen toimijoiden käyttöön.

Ehkäisevä työ Kärkölässä

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 5§:n mukaan kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin. Toimielimen tehtävänä on:

 1. Huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta.
 2. Huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle.
 3. Lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä.
 4. Esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa.
 5. Huolehtia siitä, että 4. kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 & 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista. Kärkölän kunnan ehkäisevän päihdetyön toimielin on kunnanhallitus, joka on nimennyt hyvinvointityöryhmän hoitamaan työtä käytännössä.