Valitse sivu
Monivärinen diagrammi, joka kuvaa Kärkölän kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehtitystä 1990-2022
Kärkölän kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990 ja 2005–2022. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke

Kärkölä kuuluu hiilineutraalien kuntien verkostoon eli HINKU-verkostoon. Hinku-kunnat ja maakunnat sitoutuvat yhdessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kärkölän kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2007 vuoteen 2022 mennessä 29,9 prosenttia (Hinku-laskentamenetelmä).

Vuonna 2022 kasvihuonekaasupäästöt kuitenkin kasvoivat 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet vuonna 2022 Kärkölässä olivat maatalous (40 %) ja tieliikenne (24 %) edellisvuosien tapaan. Lisäksi työkoneet (8 %) ja teollisuus (7 %) olivat suurimpien päästölähteiden joukossa. Suurin nousu kasvihuonekaasupäästöissä vuosien 2021 ja 2022 välillä on tapahtunut teollisuudessa ja tieliikenteessä. Teollisuuden ja tieliikenteen päästöjen kasvu näkyi myös maakunnallisella sekä koko Suomen tasolla.

Monella muulla osa-alueella päästöt ovat kuitenkin laskeneet vuosien 2021 ja 2022 välillä. Päästöt vähenivät muun muassa kaukolämmössä (31,6 %), öljylämmityksessä (14,9 %) sekä kulutussähkössä (12,5 %).

Monivärinen ympyrädiagrammi, joka kuvaa Kärkölän kunnan kasvihuonekaasupäästöjen jakaumaa vuonna 2022
Kärkölän kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2022. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke

Ilmastotyö Kärkölässä

Kärkölässä tehdään ilmasto- ja energiatoimenpiteitä, joita seurataan vuosittain päivitettävällä Hinku-toimintasuunnitelmalla. Joka vuosi suunnitelmaan kirjataan kuluvalle vuodelle suunnitellut toimenpiteet, sekä edellisvuonna toteutuneet toimenpiteet.

Viimeaikaisia Hinku-työhön liittyviä toimenpiteitä on ollut esimerkiksi elohopealamppujen vaihtaminen led-valoihin, siirtoviemärin rakentaminen, rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin sekä toimielinten sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotto sekä erilaiset tapahtumat ja projektit, joihin on osallistuttu.

Osa viimeaikaisista toimenpiteistä jatkuu edelleen tänä vuonna, mutta muita suunnitteilla olevia toimenpiteitä on muun muassa kiinteistöohjelman laadinta, kokonaisvaltaisen jäte- ja hulevesien hallintasuunnitelman toteuttaminen, pyöräpysäköinnin kehittäminen Järvelän ja Lappilan asemille sekä erilaiset kaavoitustyöhön liittyvät toimenpiteen, kuten uusiutuvan energian tuotantoon sopivien alueiden kartoittaminen sekä Järvelän aseman alueen kaavamuutos.

Yksi merkittävimmistä ilmastotyön edistämistoimenpiteistä on vuonna 2024 laadittava ilmastosuunnitelma. Ilmastosuunnitelmaa tehdään Päijät-Hämeen liiton koordinoimana, ympäristöministeriön tuella seitsemään Päijät-Hämeen kuntaan. Vaikka ilmastosuunnitelmia tehdään yhteistyössä muiden kuntien kanssa, jokaiselle kunnalle tulee kuitenkin omat suunnitelmansa. Ilmastosuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla voidaan kehittää entisestään Kärkölässä tehtävää ilmastotyötä.

Lisätietoa Kärkölän ilmasto- ja energiatoimista voi lukea Hinku-toimintasuunnitelmasta.

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kayttoperusteiset_kasvihuonekaasupaastot/Kayttoperusteisen_paastolaskennan_menete(50082)