Valitse sivu

Digiturvalla tulevaan -hanke on valtiovarainministeriön digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Kärkölä, Heinola ja Orimattila. Hankkeen kesto on noin kaksi vuotta.

Hankkeessa on pyritty löytämään välineitä ja menetelmiä, joilla lisätään viranhaltijoiden, ylimmän johdon sekä erityisesti luottamushenkilöiden digitaalisen turvallisuuden osaamista ja ymmärrystä kuntaorganisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.  

”Tavoitteena on ollut, että kunnat alkaisivat ymmärtää digitaalisen turvallisuuden merkityksen jo strategiatason työskentelystä lähtien ja saisivat siten tuotettua kuntalaisille luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita. Myös ymmärrys digitalisaation merkityksestä on jo tässä vaiheessa saanut uusia ulottuvuuksia”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Vesa Huttunen.  

Yhteishanke on edennyt suunnitellusti 

Hanke jaettiin kolmeen työpakettiin. Ensimmäinen, digitaalisen turvallisuuden nykytila-analyysi valmistui jo keväällä 2022. Hankekunnat saivat analyyseistä johdetuista toimenpide-ehdotuksista eväitä turvallisuustyöhönsä. Työpaketit kaksi ja kolme saatiin päätökseen kesäkuussa 2023. 

Työpaketti kaksi käsitti valmennusohjelman, jolla lisättiin luottamushenkilöiden digiturvatietoutta ja -osaamista. Valmennus pilotoitiin Kärkölässä kunnanvaltuustossa, ja myöhemmin valmennusohjelma laajennettiin myös muihin toimielimiin.

Työpaketin kolme tavoitteena oli lisätä hankekuntaorganisaatioiden osaamista riskienhallinnan, varautumisen sekä jatkuvuuden- ja toipumisenhallinnan osalta.  Siinä pilotoitiin eräitä hankeorganisaatioiden kriittisiä järjestelmiä, ydinprosesseja ja palveluita. Piloteiksi valitut kokonaisuudet liittyivät tietoliikenneverkkoihin sekä oppilashallinnon ja Trimblen suunnittelu- ja tietojärjestelmiin.

Piloteissa opastettiin ja harjaannutettiin esihenkilöitä ja asiantuntijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan omilla vastuu- ja tehtäväalueillaan digitaalista turvallisuutta edistävää riskienhallintaa ja varautumista. Piloteissa laadittiin lisäksi riskienhallintasuunnitelmia sekä jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia tunnistetuille ja priorisoiduille riskeille ja luotiin sekä testattiin toimintamalleja ja käytäntöjä, joita hyödyntämällä myös kuntien muissa toiminnoissa voidaan tehdä vastaavaa työtä jatkossa. Pilotit olivat ennen kaikkea oppimisprosesseja hankkeen jälkeistä itsenäistä kuntakohtaista työskentelyä varten.

Hankeorganisaatio ja hankkeen päätös

Hankehallinnoinnista on vastannut Heinolan kaupunki ja kumppanina hanketyössä on toiminut Kuntien Tiera Oy. Yhteishankkeen projektiryhmään osallistui edustajia kaikista hankekunnista. Hanke päättyy 31.10.2023. Loppuraportointi ja hankkeen tuotokset viimeistellään syksyn aikana.