Valitse sivu

OKM on myöntänyt valtion erityisavustusta Kärkölän kunnan esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Esi- ja perusopetuksen avustus on 65 000 euroa ja varhaiskasvatuksen 20 000 euroa.

Hankkeiden tavoitteet

Varhaiskasvatus

Pyritään vähentämään perhetaustan vaikutuksia lasten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitykseen, joka on useissa tapauksissa ylisukupolvista, lisäämällä varhaista tukea ja lapsen saaman ohjauksen määrää. Toteutetaan oikea-aikaisia ja oikein kohdennettuja tukitoimenpiteitä ja resurssien vahvistamista varhaiskasvatuksessa sekä edistetään inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistumista huomioiden maahanmuuttajataustaiset lapset. Lisätään huoltajien tietoisuutta lapsen kasvua tukevan toiminna edistämisestä ja kasvatuskumppanuuden merkityksestä.

Esi- ja perusopetus

Pyritään vähentämään perhetaustan negatiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin lisäämässä oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilaan saaman ohjauksen määrää ja siten ennaltaehkäisemään ja lasten ja nuorten syrjäytymiskehitystä, joka on useissa tapauksissa ylisukupolvista. Toteutetaan oikea-aikaisia ja oikein kohdennettuja tukitoimenpiteitä ja resurssien vahvistamista esi- ja perusopetuksessa. Lisätään huoltajien tietoisuutta nykypäivän koulusta ja kasvatuskumppanuuden merkityksestä. Tehostetaan oppivelvollisuuden ohjausta ja sen suorittamisen valvontaa kasvatusyhteistyötä vahvistamalla. Edistetään oppilaiden omaehtoisia toimintavalmiuksia. Perusopetuksessa tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen, luokkamuotoisen erityisopetuksen, vaativan erityisen tuen sekä oppilaanohjauksen vahvistaminen kohdentuen oppilaisiin, joilla opetuksen järjestäjän arvioi epidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta.

Lisätiedot: Petri Käkönen, sivistysjohtaja, 044 770 2130, petri.kakonen(a)karkola.fi