Valitse sivu

Hämeen ELY-keskuksen toteuttama verkkopohjainen kysely Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen käyttäjille on avattu. Kyselyssä selvitetään vesistöalueen käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen tilasta ja vedenkorkeuksista. Kyselyssä on vastausaikaa sunnuntaihin 9.10.2022 asti.

Hämeen ELY-keskuksen koolle kutsuma säännöstelykysymyksiin keskittyvä yhteistyöryhmä hyödyntää kyselyn tuloksia jatkotyössään. Ryhmä tarkastelee säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia ja sitä, miten poikkeuksellisiin vesivuosiin pystytään jatkossa varautumaan paremmin. Työn päämääränä on sovittaa yhteen eri käyttäjäryhmien tavoitteita.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E7AA3859BCC7FAE8

Ihmistoiminta on muuttanut ympäristöä

Teuronjoen ja Puujoen valuma-alue on Vanajaveden vesistökuormituksen hot spot -alue. Kuormitus on seurausta alueen maaperän eroosioherkkyydestä, tulvista sekä maa- ja metsätalousvaltaisuudesta. Pääjärveä lukuun ottamatta valuma-alueen vesistöt ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Ekologista tilaa heikentää paitsi ravinnekuormitus, myös se, että joki on patojen vuoksi nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi.

Pääjärvi, Teuronjoki ja Puujoki sijaitsevat Kokemäenjoen vesistöalueen latvoilla. Hämeenlinnan Lammilta, Pääjärvestä alkunsa saava Teuronjoki laskee Mommilanjärven ja Ansionjärven kautta Puujokeen Hausjärvellä. Puujoki päättyy Kernaalanjärveen Janakkalassa. Tästä Vanajan reitin keskusjärvestä vesi jatkaa matkaansa kohti pohjoista Vanajavettä ja edelleen Pirkanmaan puolelle ja Satakuntaan.

Lähes 70 kilometriä pituista Teuronjoen ja Puujoen sekä järvialtaiden jatkumoa säännöstellään Hämeenkosken Sahakosken sekä Hausjärven Vuolteenkosken säännöstelypadoilla. Säännöstelyllä pyritään vähentämään tulvien aiheuttamia haittoja ja parantamaan vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Padot on rakennettu osana Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun perkaushanketta, joka suoritettiin vuosina 1953–1962 valtion vesistötyönä. Hankkeen valmistuttua rakenteet luovutettiin luvan haltijalle – perkausyhtiölle – kunnossapidettäväksi.