Valitse sivu

Uuden jätelain myötä muutoksia asuinkiinteistöjen lajitteluun ja jätehuoltopalveluihin:

19.7.2021 voimaan astuneen jätelain myötä asuinkiinteistöille tulee lähivuosina uusia tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita ja osa jätelajeista siirtyy yhteisesti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen. Yhteisesti kilpailutettujen jätekuljetusten alettua kaikki toimialueen asuinkiinteistöt voivat halutessaan liittyä biojätteen, pakkausjätelajien ja metallijätteen erilliskeräykseen. Lajitteluohjeetkin muuttuvat, kun energiajätteen keräys päättyy ja poistotekstiilin keräys alkaa.

Jätelain asuinkiinteistöille määräämien lisääntyvien erilliskeräysvelvoitteiden myötä energiajätteen erilliskeräys ja olemassaolo omana jätelajinaan on tullut tiensä päähän, kun muovipakkausten ja kartonkipakkausten keräys lähivuosina lisääntyy ja laajenee entistä pienemmille asuinkiinteistöille. Laajenevan erilliskeräysvelvoitteen piiriin kuuluvissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä asuu 92 000 asukasta eli lähes puolet toimialueen asukkaista. Toista puolta asukkaista palvelee kattava Rinkiekopisteverkosto, mihin pakkausjätteet suositellaan vietävän kauppareissun yhteydessä. Rinkiekopisteiden käyttö on maksutonta eikä lisää kotitalouden jätehuoltokustannuksia.

– Nyt on tullut aika siirtyä energiajätteen erilliskeräyksen sijaan lajittelemaan sinne kuuluneet jätteet suoraan materiaalina kierrätettäviin lajeihin, kuten muovipakkauksiin ja kartonkipakkauksiin, sanoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

– Kaikkien toimialueemme asuinkiinteistöjen on jatkossa mahdollista tilata tyhjennys esimerkiksi muovi tai kartonkipakkauksille niin halutessaan. Eli omakotiasuja voi vaihtaa energiajäteastiansa muovipakkausten keräysastiaksi heti siinä vaiheessa, kun energiajätteen keräys päättyy 30.6.2024.

– Pientaloille on suunnitelmissa kehittää monilokerokeräyspalvelua myöhemmässä vaiheessa, kunhan kaikki ensimmäisen jalkautusvaiheen jätekuljetukset on saatu käyntiin urakkaohjelman mukaisesti.

Myös biojätteen erilliskeräykseen liittyminen on jatkossa mahdollista kaiken kokoisille asuinkiinteistöille koko toimialueella.

Energiajätteen erilliskeräys loppuu vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä elokuussa 2023, kun Salpakierron järjestämä jätteenkuljetus ja muovipakkausten keräys niillä kiinteistöillä alkaa. 1–4 huoneiston kiinteistöiltä keräys loppuu koko toimialueella 30.6.2024, samaan aikaan, kun biojätteen kuljetukset käynnistyvät pienkiinteistöillä Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa ja Nastolan kirkonkylällä. Siihen saakka energiajätettä lajitellaan kiinteistöillä, kuten ennenkin.


Energiajätteeseen lajitellut jätteet lajitellaan jatkossa materiaalina kierrätettäviin jätelajeihin


Energiajätettä on erilliskerätty toimialueella vuodesta 1998 alkaen ja se on palvellut tavoitteitaan jätteen loppusijoittamisen vähentämisessä ja energiahyötykäytön lisäämisessä.

Energiajätteen sisältö on tehdyn jätteen koostumustutkimuksen mukaan suurimmaksi osaksi muovia, kartonkia ja pahvia sekä paperia. Tulosten mukaan energiajäte koostuu lähes 90 prosenttisesti jätteistä, jotka voidaan ohjata suoraan kierrätykseen lajittelemalla ne muihin jätelajeihin.

– Pehmopaperit on parempi saada kerättyä biojätteeseen ja sitä kautta kiertoon. Lisäksi jätteeksi menevät tekstiilit lajitellaan jatkossa kierrätettäväksi poistotekstiiliin, jota tullaan keräämään alueellisissa keräyspisteissä 1.1.2023 alkaen.

– Energiajätteen lopetus erikseen kerättävänä jätelajina ei tekemiemme laskelmien mukaan tule vaikuttamaan kierrätysasteeseen, koska niin suuri määrä asukkaita ja asuinkiinteistöjä saadaan nyt kartonkipakkausten ja muovipakkausten erilliskeräyksen piiriin.

– Kierrätys tehostuu, kun eri pakkausjätelajit lajitellaan ja kerätään erikseen jo niiden syntypaikalla. Tällöin ne saadaan kaikkein puhtaimpina toimitettua kierrätykseen ja uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

– Energiajäte sisältää paljon pakkausjätettä ja lainsäädännön näkökulmasta pakkausjätteitä ei saa enää ohjeistaa ja kerätä energiajätteeksi, koska pakkaukset kuuluu erilliskerätä, jatkaa Rusanen.

Lajitteluohjeet tulevat päivittymään ajan tasalle lähempänä muutosten voimaan astumista.

Energiajätteestä on lajiteltu laitosmaisesti kierrätykseen muovia ja metallia. Kartongin lajittelu laitosmaisesti erilleen ja kierrätykseen muusta energiajätteestä on sen sijaan osoittautunut liian haasteelliseksi mm. laadun vuoksi. Energiajätteeseen lajiteltu kartonki onkin päätynyt pääasiassa energiahyötykäyttöön kierrätyksen sijaan.

Katso infograafi isompana tästä
Energiajätteen koostumusta tutkittiin kesällä 2021. Energiajätteeseen lajiteltu jäte on suureksi osaksi kierrätyskelpoista. Siihen lajitellaan jonkin verran myös lajitteluohjeiden vastaisia jätteitä, kuten biojätettä ja sähkölaitteita.

Asuinkiinteistöjen lajitteluvelvoitteet jatkossa

Kaikilla vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä kaikissa toimialueen taajamissa on jatkossa lain myötä velvoite kerätä seitsemää eri jätelajia: sekajäte, biojäte, paperi, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallijäte. Tämä laaja lajittelu on jo ollut toimialueella käytössä 10 huoneiston kiinteistöillä. Isoimmat muutokset koskettavatkin 5–9 huoneistojen kiinteistöjä, joille tulee nyt keräysvälineitä lisää. Tilojen puute ei vapauta keräysvelvoitteesta. Biojätteen osalta keräysvelvoite alkaa 1.7.2022 ja pakkausjätteiden osalta 1.7.2023.

Yli 10 000 asukkaan taajamissa myös 1–4 huoneiston kiinteistöille tulee kesällä 2024 velvoite kerätä erikseen biojätettä. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona säilyy ruokajätteen kompostointi.

Jätteen keräys ja kuljetus

Uuden jätelain mukaisesti biojätteiden, pakkausjätteiden (muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset) ja metallijätteen keräys ja kuljetus asuinkiinteistöiltä käsittelyyn kilpailutetaan jatkossa yhteisesti. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kuljetukset omistajakuntiensa puolesta eikä kiinteistönhaltijan tarvitse enää itse sopia näiden jätelajien tyhjennyksistä.

Salpakierto aloittaa tyhjennykset porrastetusti ja ilmoittaa kaikille keräysvelvoitteen piiriin kuuluville asuinkiinteistöille kirjeitse astioiden toimittamisen ja keräyksen alkamisen aikataulusta. Näiden asiakkaiden ei itse tarvitse irtisanoa ao. jätteenkuljetussopimuksia, vaan siirtymä yhteisiin jätekuljetuksiin tapahtuu automaattisesti.

Salpakierto toimittaa kiinteistöille tarvittavat uudet jäteastiat oheisen alustavan aikataulun mukaisesti. Jos kiinteistöllä on vuokra-astiat, Salpakierto pyrkii lunastamaan astiat edelliseltä kuljetusurakoitsijalta. Asiakkaan omat astiat säilyvät asiakkaan omina ja ne korvataan uusilla astioilla, jos ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai jos ne eivät täytä jätehuoltomääräyksissä keräysvälineelle määriteltyjä ehtoja.

Uudistunut jätelaki ei vaikuta sekajätteen tai paperin keräykseen ja kuljetukseen eikä astioihin.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen eli Salpakierron yhteisesti kilpailuttaman jätteenkuljetuksen osalta jätemaksuista päättää jätehuoltoviranomainen, Lahden seudun jätelautakunta. Yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen tyhjennysmaksut bio- ja pakkausjätteiden sekä metallijätteen osalta tullaan määrittelemään toukokuussa 2023 voimaan tulevassa jätetaksassa.

Katso infograafi isompana tästä
Siirtyminen Salpakierron järjestämiin jätekuljetuksiin tapahtuu oheisen aikataulun mukaisesti.

Toimialueen päättäjille sekä isännöitsijöille, taloyhtiön hallitusten jäsenille ja taloyhtiöaktiiveille järjestetään infotilaisuudet jätelain tuomia muutoksia koskien webinaarina 4.5.2022. Päättäjien tilaisuus on klo 16.00-17.30 ja isännöitsijätilaisuus klo 13-14.

Lisätietoja osoitteessa: www.salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Lisätietoja antaa: Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen, 040 087 7254