Valitse sivu

Asia
Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Hanke
Ruoppaus yhteisellä vesialueella 316-407-876-1, Teuronjoki, Kärkölä, kiinteistön 316-407-7-3 edustalla.

Asian käsittely
Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Ruoppauksesta ja niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

13.10.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, eli 20.10.2021.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 13.10. – 19.11.2021 ELYkeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Asian diaarinumero: HAMELY/1963/2021