Valitse sivu

Kärkölän kunta on saanut myönteiset päätökset kehittääkseen uudenlaisia asumisen ratkaisuja sekä vanhusten palveluja.

Kärkölän kunta on saanut Päijät-Hämeen liiton alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen liittyvää rahoitusta 50 050 € monipaikkaisen puutarha-asumisen kehittämisen hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tukea Kärkölän erikoistumista monipaikkaisen puutarha-asumiseen luomalla uudenlaisen yhteisöllisen puutarha-asumisen keskittymän, jossa voidaan kehittää monipaikkaista asumista sekä hyödynnetään Kärkölän vahvuuksia, niin asumisen kuin vapaa-ajan asumisen alueena. Tarkoituksena on myös vahvistaa Kärkölän mielikuvaa parhaana kestävän monipaikkaisen puutarha-asumisen kuntana sekä laadullisesti parhaana kestävän monipaikkaisen asumisen seutuna.

Ympäristöministeriö myönsi ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustushausta Kärkölälle 37 800 € Eloisaa – Asumista senioreille Kärkölässä -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä asumisen ennakointia siten, että kunnassa olisi tarjolla esteetöntä asumista ja lähipalvelut konkreettisesti saatavilla. Hankkeella edistetään ikäihmisten palveluiden saatavuutta ja laajentamista tukien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Yhteisöllisen asumiskokonaisuuden muodostuminen mahdollistuisi rakentamalla yhteisöasumista tukeva välimuotoinen palvelutalo, joka tukisi palveluillaan myös muiden ikääntyneiden kuntalaisten palvelutarjontaa. Tästä lähtökohdasta käsin on Kärkölässä alettu valmistautumaan uuden noin 20-30 hengen palvelutalon toteuttamiseksi.

Lisätietoja: Matti Skyttä, kehityspäällikkö, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi