Valitse sivu

Tiedätkö, että kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään lailla?
Tiedätkö, että palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevasta asiasta?
Tiedätkö, että valtuutetun aloiteoikeudesta määräykset ovat kunnan hallintosäännössä?

Kuntalaisaloitteella kuntalainen voi tuoda äänensä kuuluviin ja nostaa luottamushenkilöiden keskusteluun ja päätöksentekoon tärkeäksi katsomiaan asioita. Kuntalain 23 pykälän mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntalaisaloite laaditaan kirjallisesti ja toimitetaan kuntaan. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu viranomainen. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet. Tämän lisäksi kunnanvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteiden kautta on mahdollisuus vaikuttaa ja edistää asioita kunnassa. Kuntaliiton 2018 tekemän kyselyn mukaan kuntalaisaloitteet koskevat yleisimmin kunnan teknisiä palveluja. Aloitteet koskevat nopeusrajoituksia, hidasteita, kevyenliikenteen väylien rakentamista, katujen ylläpitoö, puistoja ja liikuntapaikkoja. Eli aiheita, jotka liittyvät turvallisuuteen, viihtyvyyteen arjen sujuvuuteen ja koskettavat suurempaa joukkoa kuntalaisia. Kyselyn mukaan myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin kohdistuu aloitteita useammin kuin esimerkiksi hallintopalveluihin.

Valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta ei säädetä erikseen kuntalaissa vaan kuntalaki määrittää, että valtuutetun aloiteoikeudesta tulee olla tarpeelliset kirjaukset kunnan hallintosäännössä. Valtuutettujen aloitteet annetaan valtuuston kokouksessa yleensä kokouskutsuissa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen. Valtuutettujen aloiteoikeuden hallintosääntökirjauksesta ote Kärkölän kunnan voimassaolevasta hallintosäännöstä: ”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto
voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisvuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Lähteet: Kuntalaki 410/2015, Kuntaliiton verkkopalvelu, Kuntaliiton artikkeli: Kuntalaiset tekevät edelleen vähän kuntalaisaloitteita, Oikeusministeriö: Kuntalaisaloite.fi

Seuraava Tiedätkö tämän -artikkeli käsittelee Suomi.fi-palvelua kunnan palveluiden näkökulmasta. Seuraavan artikkelin asiantuntijakirjoittajana projektisuunnittelija Anne Verras.

Tiedätkö tämän -artikkelisarja tekee tutuksi kunta-alan päätöksenteon, sähköisen päätöksenteon ja sähköisen kokouksen lakien näkökulmasta käytännön toteutukseen. Kymmenen artikkelin sarjassa tutustutaan kunnalliseen päätöksentekoon ja kokoustamiseen sekä tarkastellaan päätöksentekoa sähköisessä toimintaympäristössä, pohditaan sähköisen päätöksenteon hyötyjä ja mahdollisuuksia niin kuntalaisille, luottamushenkilöille kuin kuntaorganisaatiollekin sekä tutustutaan sähköisen hallinnon hyviin käytäntöihin. Kirjoittaja Lilli Peltonen työskentelee hankepäällikkönä Kärkölän ja Iitin kuntien sekä Orimattilan kaupungin yhteishankkeessa ”Päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelmassa” Valmennusohjelmasta voit lukea lisää hankesivuilta.

Artikkelit julkaistaan perjantaiaamuisin yhdeksältä viikosta 14/2021 alkaen ja ovat luettavissa Kärkölän kunnan kotisivujen blogissa.