Valitse sivu

Tiedätkö, että kunnan viestinnälle perusteet määritellään laissa?
Tiedätkö, että kuntalaki edellyttää avointa ja vuorovaikutteista viestintää?
Tiedätkö, että aktiivinen viestintä lisää hallinnon avoimuutta?

Kuntalaki raamittaa kunnan viestintää ja lainhenki edellyttää aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista viestintää. Kuntalaisten, asukasryhmien ja kuntatoimijoiden mukaan ottaminen viestinnän keinoin luo yhteisöllisyyttä ja lisää osallistumisen mahdollisuuksia. Asukkaiden ja kuntatoimijoiden osallistuminen päätöksentekoon vahvistaa hallinnon julkisuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä on julkisen hallinnon ensisijainen lähtökohta.

Kuntalaissa (§ 29) on selkeä listaus mitä ainakin tulee tiedottaa ja viestiä sekä miten se tulee tehdä:

  • Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.
  • Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.
  • Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
  • Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa.
  • Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.
  • Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Viestintä ja vuorovaikutus vaativat aktiivisuutta niin kuntaorganisaatiolta kuin kuntalaiselta. Kunnassa on määritelty tietyt viestinnän toimintatavat ja -muodot, jotta kuntalaiset löytävät oikean ja ajantasaisen tiedon äärelle sekä saavat informaatiota tavoistaan osallistua ja vaikuttaa. Kuntalaisen tarkoituksenmukainen osallistuminen ja vaikuttaminen asioiden valmisteluun lisää yhteisöllisyyttä ja monipuolistaa valmistelua. Tehokkainta vuorovaikutus on asian valmistelun alkuvaiheessa, jolloin kuntaisten osallistumisella on paljonkin merkitystä sekä vaikutusta. Kuntalaki edellyttää viestintää viimeistään asian tullessa jonkin toimielimen käsittelyyn ja esityslistan valmistuttua asiasta on annettava tietoa yleisessä tietoverkossa.

Viestinnän on kohdeltava kaikkia tasavertaisesti. Kunnan viestinnässä tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuusvaatimukset ja saavutettavuus. Selkeä ja ymmärrettävä kieli on lähtökohta, johon tulee keskittyä ja jota tulee vaalia. Virkakieltä tulisi kehittää yleiskieltä kohti ja varsinaiseen viestintäkäyttöön tulevaa hallintotekstiä tulisi muokata viestintään sopivaksi. Käytetty kieli on saavutettavaa, kun se on ymmärrettävää eli tuttua ja havainnollista, selkeää eli helposti hahmotettavaa ja asiallista eli tilanteeseen sopivaa sekä sävyltään käyttäjän huomioon ottavaa. Ymmärrettävän, selkeän ja asiallisen kielen vaatimus on kirjoitettu hallintolakiin ja edellyttää viranomaisia käyttämään hyvää virkakieltä.

Lähteet: Kuntalaki 410/2015, Kuntaliitto: Kuntaviestinnän opas, Kotimaisten kielten keskus: Vinkkejä saavutettavaan virkakieleen

Seuraava Tiedätkö tämän -artikkeli käsittelee aloiteoikeutta

Tiedätkö tämän -artikkelisarja tekee tutuksi kunta-alan päätöksenteon, sähköisen päätöksenteon ja sähköisen kokouksen lakien näkökulmasta käytännön toteutukseen. Kymmenen artikkelin sarjassa tutustutaan kunnalliseen päätöksentekoon ja kokoustamiseen sekä tarkastellaan päätöksentekoa sähköisessä toimintaympäristössä, pohditaan sähköisen päätöksenteon hyötyjä ja mahdollisuuksia niin kuntalaisille, luottamushenkilöille kuin kuntaorganisaatiollekin sekä tutustutaan sähköisen hallinnon hyviin käytäntöihin. Kirjoittaja Lilli Peltonen työskentelee hankepäällikkönä Kärkölän ja Iitin kuntien sekä Orimattilan kaupungin yhteishankkeessa ”Päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelmassa” Valmennusohjelmasta voit lukea lisää hankesivuilta.

Artikkelit julkaistaan perjantaiaamuisin yhdeksältä viikosta 14/2021 alkaen ja ovat luettavissa Kärkölän kunnan kotisivujen blogissa.