Valitse sivu

Kärkölän kunnanvaltuusto on päättänyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitykseen pohjautuen varata vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä 7000 euron määrärahan, jolla toteutetaan kunnan hyvinvointityöryhmän organisoima työikäisille kuntalaisille kohdennettu ehkäisevän päihdetyön kampanja.

Kampanjan tarkoituksena on päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen ja sitä kautta lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen.

Kampanja käynnistyy Kärkölän kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteistyössä organisoimalla Ilmiöpöytäkiertueella 2.12.2020, johon on kutsuttu laajasti mukaan niin Kärkölän kunnan päättäjiä kuin lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä yhteistyötahoja sekä muita Kärkölän kunnan edustajia. Ilmiöpöydässä aihetta lähestytään teemalla lapsiperheköyhyys perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kampanjan taustalla on huoli työikäisten ja erityisesti vanhempien keskuudessa lisääntyneestä päihteiden käytöstä ja sen vaikutuksista perheiden hyvinvointiin.  Vuonna 2019 toteutettuun kouluterveyskyselyyn vastanneista 4.- 5.-luokkalaisista 13 % ilmoitti, että vanhempi käyttää liikaa alkoholia, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 5,6 %. Vastaavasti 8.- 9.-luokkalaisista 12,7 % ilmoitti vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä, että vanhempi käyttää liikaa alkoholia ja siitä on aiheutunut haittaa, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 1,3 %.

Niin ikään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lapsiperhepalveluiden tilannekatsauksessa vuodelta 2019 todetaan, että alle 12-vuotiaiden lasten huostaanottojen osalta ensisijaiset syyt kohdistuivat vanhempiin, mm. vaikeuksiin ja kyvyttömyyteen vanhemmuudessa, vanhemman päihde- ja/ tai mielenterveysongelmiin sekä vanhempien lasta vaarantavaan elämäntapaan.

Osa kampanjan budjetista tullaan käyttämään niin sanottuun osallistavaan budjetointiin. Alkuvuodesta 2021 järjestetään kuntalaisfoorumi, jonka tarkoituksena on kuulla kuntalaisten ajatuksia ja ideoita siitä, miten päihteiden käyttöä voitaisiin ennaltaehkäistä Kärkölässä. Ideoista valitaan äänestämällä paras, joka toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla.

Kampanjan aikana kartoitetaan myös Kärkölän kunnan henkilöstön ennaltaehkäisevän päihdetyön osaamista ja tarvittaessa koulutetaan henkilöstöä.  Yhteistyötä tullaan tekemään myös myynnin ja anniskelun ammattilaisten kanssa tarjonnan ja välittämisen tiimoilta niin sanotun PAKKA-toimintamallin puitteissa.

Lisäksi määrärahalla on tarkoitus toteuttaa asiantuntijavetoinen koko koulun vanhempainilta Kärkölän yhtenäiskoulussa vuoden 2021 aikana sekä tuottaa kuntalaisten käyttöön infolehtinen, jossa on ajankohtaista tietoa päihteiden riskikäytön haitoista ja olemassa olevista ennaltaehkäisevistä ja kuntouttavista palveluista.

Lisätietoja hyvinvointityöryhmän puolesta antavat:
Sanna Nevalainen, etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, 044 770 2173, sanna.nevalainen@karkola.fi
Petra Nevalainen, elinvoimasuunnittelija, 044 770 2212, petra.nevalainen@karkola.fi