Valitse sivu

sekä haku koululaisten iltapäivätoimintaan

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen

kouluunKärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta.

Vuonna 2012 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 16.2.2018.

Tee sähköinen ilmoittautuminen tästä

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 16.2.2018.

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja: rehtori, puh. 044 770 2130 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 16.2.2018 mennessä rehtorille. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Lukuvuoden 2018–2019 koulutyö alkaa 13.8.2018

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään Vuokkoharjun toimipisteessä, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu. Paikkoja on rajoitetusti.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 13.00 -17.00. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 euroa (0-4 tuntia/päivä).

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 16.2.2018 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 16.

Lisätietoja: rehtori, puh. 044 770 2130 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133