Valitse sivu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

Kärkölän kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty Kärkölän kunnanvaltuustossa 4.3.2013 § 43. Rakennusjärjestys on yhteinen Lahden kaupungin sekä Nastolan ja Kärkölän kuntien kesken. Kunnat olivat sopineet yhteisen rakennusvalvonnan järjestämisestä ja kunnilla oli yhteinen rakennuslautakunta.

Lahden ja Nastolan yhdistyttyä ja yhteisen rakennuslautakunnan päätyttyä rakennusjärjestystä on syytä muuttaa ja laatia Kärkölän kunnalle oma rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestystä on muilta osin tarkoitus vain päivittää eikä siihen olla tekemässä suuria muutoksia.

Tutustu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan